פלטפורמה לתכנון במזרח ירושלים


סדרת מפגשים לאנשי תכנון הפועלים במזרח העיר נובמבר 2018 - יולי 2019 | ירושלים

 

לצפייה באירוע השקה של דוח הפלטפורמה
לכתיבת תגובות לדוח הפלטפורמה

הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית, בתיאום עם עיריית ירושלים יזמה בסוף שנת 2018 פלטפורמה למפגש מקצועי בין מתכנני ערים ואנשי מקצוע נוספים ללימוד משותף ולפיתוח כלים וגישות רלוונטיים לקידום תכנון עירוני במזרח ירושלים.  ״הפלטפורמה למתכננים במזרח ירושלים״ שאפה לגבש ידע והכרויות שיסייעו ליישום איכותי של תהליכי תכנון עירוני.  מפגשי הפלטפורמה התמקדו בפיתוח כלים מעשיים ויצירת חיבורים והבנות משותפים בקרב אנשי מקצוע העובדים במגזר הציבורי והפרטי, בתחומים של מרחב ציבורי, רישוי מקרקעין, תחבורה, ופיתוח כלכלי. בתוך כך, הפלטפורמה אף אפשרה הצפת סוגיות אשר דורשות מחקר אקדמי נוסף.

משימתה של הקליניקה האורבנית היא לקדם צדק מרחבי באמצעות הצמחת מנהיגות עירונית וידע מקומי.  הפלטפורמה נוצרה מתוך עבודת תכנית המתמחים בתכנון עירוני במזרח ירושלים של הקליניקה, וזיהוי הצורך בהכשרה ייעודית לסטודנטים, מתכננים שכונתיים ורובעיים, ועובדי אגף תכנון עיר בעיריית ירושלים שתעסוק בסוגיות התכנוניות הייחודיות של מזרח העיר. בנוסף הקליניקה זיהתה כי נוצרה הזדמנות תקציבית ותודעתית לשינוי דפוסי החשיבה והפיתוח של מזרח ירושלים בעקבות החלטה הממשלה 3790 : ״תכנית החומש לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים״.

לצורך הנעתה של פעולה רב מערכתית, הנשענת על חיבורים בין אנשי מקצוע מכל המגזרים ועל שילוב של מגוון תחומי ידע, הפלטפורמה לא התנהלה כקורס או כהשתלמות, אלא כמסגרת לשיתוף ידע ולאיתור חוסרים במידע, לרכישת כלים ולהתנסות ביצירת כלים חדשים, וליצירת רשת מתכננים ואנשי מקצוע העוסקים בתחומי המקרקעין, התחבורה והפיתוח הכלכלי. הנחת העבודה שעמדה בבסיס המהלך היא כי גוף הידע המשותף הרלוונטי לצורך תכנון עירוני איכותי במזרח ירושלים נמצא עדין בהליכי התהוות, וכי המשתתפים ילמדו זה מזה, יזהו פערי הידע, ויקדמו השלמה של פערים אלו בעזרת טובי המרצים ואנשי המקצוע הרלוונטיים.

לצד הרצון למנף את החלטת הממשלה כזרז של פיתוח והשקעות במזרח ירושלים, אנו מודעות לכך שההחלטה אף טומנת בחובה איום לא מבוטל על הקהילה הפלסטינית של מזרח ירושלים, במידה והיא תפורש ותיושם לצורך המשך הגבלת הפיתוח במזרח ירושלים. מגבלה נוספת של ההחלטה היא חוסר העיסוק הסוגיה הבוערת ביותר לשיפור תנאי החיים במזרח ירושלים והיא מצוקת הדיור. במסגרת הפלטפורמה בחרנו לא לעסוק בסוגיה טעונה זו.

לפלטפורמה הוזמנו אנשי מקצוע מהמגזר הפרטי הפועלים במזרח ירושלים בתחום התכנון ובמקצועות משיקים, מתכננים אורבניים קהילתיים העובדים במזרח ירושלים, מתכנני הרובעים הרלוונטיים, ראשי המנהלים הקהילתיים, עובדי עירייה ועובדי מחוז ירושלים במנהל התכנון. בכל מפגש השתתפו בין 40 – 70 אנשי מקצוע, חלקם בכל המפגשים, ואחרים בחרו להתמקד בסוגיה שנדונה במפגש ספציפי.

 

כל אחד מארבעת המפגשים הוקדש לסוגיה מרכזית אחת :  

15.11.2018

פיתוח במרחב ציבורי

10.01.2019

קרקעות, תכנון, רישוי ובניה

10.02.2019

תחבורה

28.04.2019

פיתוח כלכלי ותעסוקה

 

 

המפגשים כללו הרצאות של בעלי תפקידים, דיונים וסדנאות בהן ניסינו ללבן יחדיו את ההיבטים השונים, לבחון את הידע הנדרש ליישום, ולהציף דרכי  התמודדות וכיווני פעולה על מנת להביא לשיפור איכות התכנון במזרח העיר. במסגרת דו״ח זה נכללו תקצירי ההרצאות ונקודות מרכזיות שעלו במסגרת הדיונים והסדנאות, כמו גם סיכום של הרעיונות שהוצעו לקידום ככיווני פעולה אפשריים להמשך. כמו כן ניתן למצוא בכל אחד מהפרקים את הקישורים להרצאות המלאות כמו גם מידע נוסף הנמצא באתר האינטרנט של הקליניקה האורבנית.
 

חשוב לציין כי המחקר והעשייה על ובירושלים המזרחית נרחבים מאד, וכך גם מורכבותם של כל אחד מהנושאים שנדונו. מכאן שאין לראות בדו"ח זה או בכל אחד מהמפגשים, כממצה ומקיף את כלל הידע והמחקר הקיימים בתחום, או את כל טווח העמדות המצויות ביחס לסוגיות. מטרתו של הדו"ח היא לשקף את נקודות המבט והרעיונות הספציפיים שעלו מהמשתתפים בתחומים הנדונים, מתוך אמונה שאלו יהיו לערך עבור הקורא.