פיתוח במרחב ציבורי

במפגש זה דנו במשמעות המושג 'מרחב ציבורי' בהקשר המזרח ירושלמי. הצורך בדיון זה נובע מהפער בין תפיסת המרחב הציבורי כפי שהיא מוגדרת בחוק התכנון והבניה הישראלי, וכפי שהיא נתפסת על ידי המתכננים בדרך כלל, לבין התפיסות המקובלות בתרבות המוסלמית והמזרח תיכונית, המתאפיינות על פי רוב בבעלות פרטית על הקרקע, חופש הפעולה של הפרט בתחום הקרקע או הקניין המשויך לו, ובשימושים סמי-ציבוריים בקרקעות פרטיות. מפגש זה התקיים בשכונת צור באהר.

בחרנו לפתוח את סדרת מפגשי הפלטפורמה בדיון רב מימדי בנושא המרחב הציבורי במזרח ירושלים, על אף שתכנית החומש למזרח ירושלים אינה עוסקת בו באופן ישיר. זאת מכיוון שלתפישתנו למרחב הציבורי יש השפעה ניכרת על תחומי חיים רבים, ובכללם היווצרותן של קהילות יציבות ואיתנות, היכולת לנוע בביטחה ולהגיע למקומות עבודה ולימודים, פיתוח כלכלה ומסחר ברי קיימא, קיום אורח חיים פעיל ובריא, והעלאת איכות החיים ורווחת התושבים באופן כללי. נושא זה אף עומד בליבם של דיונים רבים העוסקים באיכות התכנון העירוני, ובמנגנוני התכנון וניהול המקרקעין המאפשרים את פיתוחו.   

פתחנו בהיכרות ובדיון בקבוצות אשר בחן את השאלות: האם המונחים התכנוניים המשמשים להגדרת סוגי ושימושי המרחב הציבורי הולמים את המציאות המזרח ירושלמית? האם הכלים התכנוניים הקיימים מסייעים לשיפורו? האם יש צורך ביצירת סט כלים חדש ומותאם לעבודה במרחב הציבורי של מזרח ירושלים? האם ניתן להתאים את הכלים הקיימים למאפיינים התרבותיים והחברתיים הייחודיים של האוכלוסייה המקומית וכיצד יש לעשות זאת?

השארנו שאלות אלה פתוחות בשלב זה, ויצאנו לסיור קצר בשכונת צור באהר בהובלת תושבים ואנשי מקצוע.

 

 

 

הצגת הידע הקיים והעשייה הנוכחית בתחום

אחרי הסיור שמענו את הרצאתו של פרופ' ראסם ח'מאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף אורבני וראש המרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה, בנושא: "ייצור, השמשה וניהול המרחב הציבורי וחזות המרחבים הערביים בירושלים המזרחית: הסרת חסמים ומימוש אתגרי הפיתוח". ההרצאה עסקה בשלושה היבטים מרכזיים הנוגעים לפיתוח של מרחבים ציבוריים בכלל, ובישובים ושכונות ערביות בישראל בפרט:  

 1. יצירה והגדרה של מרחבים ציבוריים: תכנון ויצירת המרחב הציבורי נמצאת בדרך כלל באחריות הרשות הציבורית- העירייה. גבולות המרחב הציבורי אמורים להיקבע על ידי הציבור או מי שמייצג אותו, ומבוססים על הסדרים משפטיים מחד, ועל נורמות חברתיות מאידך.
 2. צריכה ושימוש במרחב הציבורי: המרחב הציבורי הוא מכלול השטחים העירוניים שבבעלות או בשימוש ציבורי. לכאורה, לכל אזרח זכות שוויונית לגישה אילו, ולשהות בו ללא חסמים או מגבלות. המרחב הציבורי נועד להיות שטח משותף שבו מתקיימים חיים חברתיים אשר מאגדים אנשים לקהילה, וככזה הוא הווה חלק מתהליכי בניית זהות והזדהות של התושבים עם המקום.
ניהול ותחזוקה של המרחב הציבורי: ניהולו ותחזוקתו של המרחב הציבורי נמצאת באחריות משותפת של הציבור כבעל המרחב וכמשתמש מרכזי בו, והרשות הציבורית כמי שמופקדת על יצירתו וניהולו של המרחב העירוני. לצורך כך יש צורך ביחסי אמון ובתפישה של אינטרסים משותפים בין הרשות ובין התושבים.

קבוצות דיון לפיתוח אסטרטגיות פעולה בנושא פיתוח מרחב ציבורי

בסדנה שלאחר ההרצאה, התחלקנו לשלוש קבוצות אשר עסקו במשמעות המעשית של ייצור, הגדרה, השמשה, וניהול מרחבים ציבוריים במזרח ירושלים. במסגרת הדיונים עלו מספר נושאים וכיווני חשיבה אשר חלקם עסקו בתכנון ארוך טווח, כולל בנושא של הפקעת קרקעות לטובת צרכי ציבור, וחלקם האחר בפתרונות מיידים יותר המתמקדים בהשמשה וניצול מיטבי של מרחבים קיימים, וניתנים ליישום בטווח הקצר. כמו כן, עסקו הדיונים בקשר שבין פיתוח וטיפוח מרחב ציבורי איכותי ובין הגברת תחושת השייכות למקום ולמרחב והפחתת תופעות שליליות כגון ונדליזם.

להלן סיכום התובנות המרכזיות שעלו:

הפקעת קרקעות:

המנגנון המקובל של הפקעת 40% משטח כל תכנית לטובת צרכי ציבור יוצר במקרים רבים הפקעות מיותרות, פיזור לא יעיל של שטחים לצרכי ציבור ובסופו של דבר מביא לחוסר פיתוח של שטחים אלו. כל הפקעה שלא בהתאם לצורך ממשי או שאינה מנוצלת בפועל מעוררת חשד ואי אמון בקרב התושבים.  

 • הפקעות צריכות להתבצע בהתאם לצרכים האמיתיים והפרוגרמטיים של האזור ושל שימושי הקרקע הקיים בו, ולא לפי פרוגרמה אחידה.
 • יש צורך לפצות את בעלי הקרקעות באחת מהדרכים המקובלות, כגון, מתן תוספת של זכויות בנייה, קרקע חלופית ועוד.
 • הודגש הנושא של בניית האמון והשותפויות עם התושבים ובעלי הקרקעות.
 • יש להקפיד על ניצול מיידי לטובת הקהילה של שטחים שהופקעו כבר לטובת הרשות במסגרת תכניות מאושרות, היות ואי נצולם מעורר חשדנות אצל התושבים.

הרחובות כמרחבים ציבוריים העיקריים:

אחד הזיהויים המרכזיים היה כי רשת הרחובות בשכונות משמשת בפועל כמרחב הציבורי המשמעותי והמתפקד. מומלץ לחזק מגמה זו על ידי יצירת מרחב ציבורי איכותי ברחובות עצמם, באופן שעשוי לתת מענה לחלק גדול מצרכי הקהילה. פיתוח כזה מצריך שינוי התפיסה התכנונית בכל הקשור לתכנון רחובות, לצורה שתאפשר שימושים מגוונים, ותעודד אינטראקציה בין התושבים:

 • יש לתכנן את הרחובות, במסגרת תכנון מפורט לשכונות או מקטעים, באופן שיכללו מרחב ציבורי פעיל ומזמין בדמות מדרכות רחבות ומוצלות, עירוב שימושים, ואיזון בין שימושי רכב, תחבורה ציבורית והולכי רגל.
 • קידום תכניות לביצוע שיכללו פיתוח מרחב ציבורי ברחובות מרכזיים בשכונות באמצעות הצללה, פיתוח פרטי רחוב המעודדים אינטראקציה בין התושבים, והנגשה, ביוזמת ומימון הרשות או ביוזמת ומימון תושבים וארגונים אזרחיים. 
 • כתיבת מסמך מדיניות "הרחוב כמרחב ציבורי בירושלים".
 • הטמעה על ידי מתכננים קהילתיים כדרישה במסגרת הליכי תכנון משתף.                            

איתור והשמשת מרחבים ציבוריים פוטנציאליים:

כבר היום קיימים מרחבים רבים העשויים לשמש כמרחבים ציבוריים אם יפותחו וינוצלו בצורה מיטבית. הדוגמאות שנדונו:

 • השמשת שטחים המיועדים לשטח נוף פתוח לטובת הציבור, תוך תיאום עם בעלי הקרקע: איתור של מקומות ומרחבים פוטנציאליים, כדוגמת וואדיות נטועים ומתוחזקים, ופיתוחם כך שיעמדו לשימוש הציבור, תוך תיאום והסכמה עם בעלי הקרקע (פרטיים בדרך כלל) ובמידת הצורך תוך פיצוי או הסדר כספי.
 • הצמדת שטחים פתוחים, ובעיקר מגרשי ספורט, למוסדות הציבור המתפקדים בכל שכונה ופתיחת שעריהם לשימוש רחב יותר בשעות אחר הצהריים
 • גגות 'ירוקים': השמשת גגות מבני הציבור כשטחים פתוחים וכשטחים ציבוריים. לעיתים תוך שימוש מושכל בטופוגרפיה – גג של מבנה הממוקם על הרחוב התחתון עשוי להתחבר למפלס הרחוב ברחוב העליון ולשמש כגינה/מקום ישיבה או כל מרחב ציבורי אחר הפתוח לציבור.
 • עידוד השימוש במערכת השטחים הפתוחים הגדולים של העיר כגון הגן הלאומי: במקרים רבים יש מצוקה מהותית בכל הנוגע לפוטנציאל פיתוח שצ"פים בשכונות. עם זאת, חלק גדול מהגנים הלאומיים במזרח העיר סמוכים לשכונות ועשויים לשמש כמנגנון משלים. מוצעת הנגשה והגברת תחושת השייכות של התושבים הפלסטינים לגנים הלאומיים הנמצאים בסמיכות לשכונות המגורים במזרח ירושלים.
 • פרויקט מיפוי מרחבים פוטנציאליים על ידי פעילים בשכונות בהדרכת המתכננים הקהילתיים.

שימושים זמניים להעצמת השימוש במרחב הציבורי והפתוח:

 • שימושים זמניים: שימוש בקרקעות פנויות בפועל ו/או לא מתוכננות, לטובת מרחב ציבורי באופן זמני, עד לקידום תכנית על הקרקע ע"י הבעלים. גם במקרה זה יש צורך להגיע להסכמה עם בעלי הקרקע, ובמידת הצורך תוך פיצוי או הסדר כספי.

        למשל: הקמת מגרשי משחקים קטנים לילדים תוך תיאום  עם הבעלים של השטחים ללא צורך בהפקעה. (קיים מודל דומה בעיריית תל אביב)

 • סגירה זמנית של רחובות לכלי רכב והפיכתם למרחבים ציבוריים: בחינת האפשרות לסגירת רחובות מסוימים בשעות מסוימות או בימים מסוימים כדי לאפשר שימוש במרחב. למשל רחובות קטנים שבהם ממוקמים מבני ציבור או חינוך ייסגרו כל יום אחר הצהריים וישמשו כמרחב משחק ושהיה לילדים. לחלופין – רחובות המובילים בעיקר לבתי ספר ייסגרו בסופי השבוע וישמשו כמרחב ציבורי לטובת כלל הקהילה.

ניהול המרחב הציבורי

קיימת שונות גבוהה בניהול המרחב הציבורי בין מזרח העיר ובין מערבה. מתוך הדיון עלה כי ישנו טעם להקמת גוף ניהולי חדש שיעסוק באופן ממוקד בניהול המרחב הציבורי של מזרח ירושלים, בפיתוח הסדרים ופרקטיקות רלוונטיות אשר יאפשרו יישום של השיפורים הדרושים במרחב הציבורי:

 • יצירת גוף קהילתי אשר מוכוון לפתרון בעיות במרחב הציבורי, ומורכב מאנשי מקצוע מתחומי המשפט, אדריכלות נוף, ארגון קהילתי ושמאות מקרקעין. הצלחתו יכולה להימדד בכמות ובאיכות המרחב הציבורי החדש שיתווסף כל ארבעה או שישה חודשים.
 •  גוף הניהול יפעל בשיתוף פעולה עם המוסדות הקיימים בשכונות, לרבות בתי הספר.
 • נבחנו אפשרויות שונות לקמת גוף מעין זה, כגון: עמותה או חברה לתועלת הציבור, גוף ממשלתי, חברה עירונית בדומה לחברת עדן ומוריה, ואגודה של בעלי קרקעות.
 • מתוך הדיון עלה כי המנהלים הקהילתיים עשויים להיות המסגרת המתאימה ביותר, מפני שהם פועלים בשיתוף פעולה עם העירייה, זוכים לאימון של תושבים במידות משתנות, פועלים ברמת השכונה, ורגילים לנהל ולספק שירותים.
עריכת פיילוט באחד המנהלים הקהילתיים הפועלים כיום ונחשבים מצליחים. בין השכונות שהוצעו לעריכת פיילוט בית חנינא, שועפט, א-טור, וואדי ג'וז. הפיילוט מתבסס על הקצאת תקציבים נוספים למטרה זו, לצורך בניית צוות ניהול ייעודי למרחב הציבורי של השכונה, אשר יהיה אחראי על קידום והערכה של פרויקטים לשיפור ושדרוג המרחב הציבורי בתהליך המבוסס על מעורבות הקהילה.  

טבלה מסכמת בנושא פיתוח מרחב ציבורי

 

טבלה מסכמת בנושא פיתוח מרחב ציבורי – איגום רעיונות לכדי פרויקטים לקידום:

מטרות

מנגנון אפשרי לקידום

הרחובות כמרחבים ציבוריים העיקריים:

השמשה ותכנון הרחובות בצורה שתאפשר שימושים מגוונים, ותעודד אינטראקציה בין התושבים.

 

במסגרת תכנון מפורט לשכונות או מקטעים

קידום תכניות לביצוע שיכללו פיתוח מרחב ציבורי ברחובות מרכזיים בשכונות באמצעות הצללה, פיתוח פרטי רחוב והנגשה.

ביוזמת ומימון הרשות או ביוזמת ומימון תושבים וארגונים אזרחיים

כתיבת מסמך מדיניות "הרחוב כמרחב ציבורי בירושלים".

הטמעה על ידי מתכננים קהילתיים כדרישה במסגרת הליכי תכנון משתף

איתור של מקומות ומרחבים פוטנציאליים. קידום תכנון ופיתוח – ברמה המקומית-פרויקטלית.

פרויקט מיפוי מקומי ראשוני - מתכנן קהילתי וקבוצת פעילים בשכונה

קידום במסגרת תכניות מתאר ותהליכי תכנון קיימים

שימושים זמניים: שימוש בקרקעות פנויות/לא מתוכננות לטובת מרחב ציבורי באופן זמני עד לקידום תכנית על הקרקע ע"י הבעלים.

פרויקט מיפוי מקומי ראשוני - מתכנן קהילתי וקבוצת פעילים בשכונה

פיצוי כספי או אחר לבעלים – ככל הנראה באחריות הרשות המקומית

סגירת רחובות מסוימים בשעות מסוימות  כדי לאפשר שימוש במרחב.

המלצה למנהל קהילתי/מתכנני הרובע

שימוש בחצרות ובגגות של מבני ציבור: כהשלמה לצורך בשטחים פתוחים ובמגרשי משחק

המלצה לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך

ניטור ובקרת תכנון ויצירת מסמך המלצות לשיפור (בהתאם לדיונים הנ"ל)

אפשרי כפרויקט לארגון אזרחי/אוניברסיטה

הקמת גוף ניהולי חדש שתפקידו יהיה לנהל וליישם שיפורים במרחב הציבורי במזרח ירושלים

המלצה לפיילוט באחד המנהלים הקהילתיים.